Üyelik Sözleşmesi


08-06-2016 13:00:00

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Yenimahalle ANKARA adresinde bulunan www.memurdansatilik.com ve http://www.memurdansatilik.com sitesine üye olan “Üye kişi “ arasında, "Üye kişi "nin işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, kabul ve beyan ettiğini sonrasında internet ortamında üye olma işlemlerinin son aşamasında  gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girer.

2. TANIMLAR

"site": www.memurdansatilik.com isimli alan adı ile anılan internet sitesi.

"ziyaretçi": “site”de (on-line) çevirimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye kişi": www.memurdansatilik.com sitesine üye olan ve "http://www.memurdansatilik.com  " içeriğinde sunulan hizmetlerden ve işbu sözleşmeyle belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "site"nin ilgili “üye ol” bölümünden “Üye kişi” olmak isteyen “ziyaretçi” tarafından "site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun ziyaretçi tarafından onaylanması ile üyelik işlemlerini tamamlaması ve "<www.memurdansatilik.com >" tarafından gönderilen onay linkinin ilgili ziyaretçinin e-postasından onaylanması ile üyelik işlemi tamamlanır.

 “Tüzel Üyelik”: www.memurdansatilik.com sitesine üye olan  ve "www.memurdansatilik.com " dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanan, yaptığı ticari faaliyetle ilgili gerekli bilgileri doldurarak,sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eden şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

 www.memurdansatilik.com  un verdiği site hizmeti: "www.memurdansatilik.com " içerisinde "Üye kişi" nin işbu sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "<www.memurdansatilik.com>" tarafından site içinde sunulan uygulamalar ve fonksiyonlardır. "<www.memurdansatilik.com >", "site" içerisinde sunulan uygulamalar üzerinde "Üye kişi"nin işbu sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemleri dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "<www.memurdansatilik.com >" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye kişi"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "<www.memurdansatilik.com >" tarafından ilgili "site Hizmeti"nin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “site” üzerinden "Üye kişi"ye ve ziyaretçiye duyurur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşme konusu itibariyle , "site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ve tarafların hak ve yükümlülükleri içerir niteliktedir. Sözleşmede "site" içindeki kullanıma, kişilerin üyeliğine ve hizmetlere ilişkin "<www.memurdansatilik.com >" tarafından yapılan tüm uyarı, yazı, dikkat çekme ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.

"ziyaretçi", işbu sözleşmeyi kabul ettiğinde, "site" içinde yer alan işlemlere,kullanıma, üyeliğe ve hizmetlerine ilişkin "<www.memurdansatilik.com >" tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul ederek “Üye kişi” olmaktadır. “Üye kişi” sözleşme gereğince,belirttilen bütün hususlara aykırılık teşkil etmeyeek şekilde  hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. Üyelik Şartları

4.1 "site"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "<www.memurdansatilik.com >" işbu sözleşme kapsamında tarafından üyelikten uzaklaştırmayı veya süresiz yasaklamayı gerektirecek bir davranışta bulunmamış olmak ve işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Sadece 18 yaş ve üzerindeki ziyaretçilerimiz üyelik başvurusu yapabilir. www.memurdansatilik.com’un üyelik başvurusu sırasında ziyaretçilerin 18 yaş ve üzerinde olduğunu ve teyidini kontrol etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3 "www.memurdansatilik.com " a kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi site tarafından üyeliği kabul edilmeyecek/edilemeyecek Üyelik Başvuruları:

4.3.1 İşbu sözleşmenin 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen halleri taşımayan başvurular,

4.3.2 "<www.memurdansatilik.com >" tarafından üyeliği geçici olarak engellenenler veya üyeliği askıya alınanlar veya üyelikten süresiz olarak men edilen özel veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular.

4.4 "<www.memurdansatilik.com >"belirli bir zaman,gerekçe sınırı olmaksızın bildirimsiz, tazminatsız, ve hemen yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı bir şekilde feshetme hakkına sahiptir ve "Üye kişi’yi  üyelikten men edebilir veya bir süreliğine üyeliğini durdurabilir."<www.memurdansatilik.com '' da belirtilen kurallara uyulmaması halleri veya   >"<www.memurdansatilik.com >" un bilgi güvenliği sistemine risk teşkil etmesi durumunda "<www.memurdansatilik.com >"un tamamen kendi iradesi ile üyelikten men veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden bazılarıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye kişi"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye kişi",üyelik işlemleri sırasında sözleşmeyi okuduğunu,anladığını ve kabul ettiğini beyan ve kabul ederek ''www.memurdansatilik.com" da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki mevzuata ilgili kanunlara uygun davranacağını, tüm şart ve kuralları okuduğunu anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

5.1.2 “Üye kişi” , "www.memurdansatilik.com "in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince herhangi bir resmi makama açıklama yapmakla yükümlü olduğu hallerde; ziyaretçilere ait gizli/özel/ticari bilgileri bu resmi makama açıklama yetkisine sahip olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne ad altında olursa olsun tazminat veya hak talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun dışında “Üye kişi”nin “www.memurdansatilik.com ” üzerinden verdiği ilanlarla yaptığı işlemlerle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kuruma karşı hak ihlali teşkil ettiği iddiasının ,bu iddiada bulunan taraflarca “www.memurdansatilik.com ”a bildirilmesi ile yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “www.memurdansatilik.com ”, “Üye kişi”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini ve digger bilgileri hak ihalaline uğradığını iddia eden tarafa ve ilgili yargı makamlarına verebilir.

5.1.3 "Üye kişi"lerin, "<www.memurdansatilik.com >" hizmetlerden yararlanmak maksadıyla "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin korunması ve güvenliğinden ve münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılacağını temin etmeleri ile üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını ve korunmasını sağlamaları tamamen "Üye kişi"lerin gözetim,denetim ve sorumluluğundadır. "Üye kişi"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye kişi"lerin, "<www.memurdansatilik.com >"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayacağı veya uğrama ihtimali bulunan her türlü zararlardan sorumludur.

5.1.4 "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com >"a üyelik işlemleri ve sonrasında kendisi tarafından verilen bilgilerin ve içeriklerin gerçek ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "<www.memurdansatilik.com >" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. "www.memurdansatilik.com", "Üye kişi" tarafından "www.memurdansatilik.com"a iletilen veya "www.memurdansatilik.com'' üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmayacağı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi ve manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 "Üye kişi", "www.memurdansatilik.com"in yazılı onayı ve izni olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini,sorumluluklarını kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma devredemez.

5.1.6 "<www.memurdansatilik.com >"un sunduğu hizmetlerden yararlanan ve "<www.memurdansatilik.com >"ı kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla "<www.memurdansatilik.com >" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye kişi"nin, "www.memurdansatilik.com" dahilinde üyeliği dolayısıyla yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludur. Her "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com >"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "www.memurdansatilik.com" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "www.memurdansatilik.com" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. "Üye kişi"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği "www.memurdansatilik.com" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları, veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "www.memurdansatilik.com"un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7 “www.memurdansatilik.com ”,  üzerinde yer alan ilanlar ve "www.memurdansatilik.com  Arayüzü" ile ilgili olarak “ziyaretçi'' lerin sadece söz konusu ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine, gezmesine ve “www.memurdansatilik.com  Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında hiçbir amaçla veri tabanı üzerinden belirli sayıda veya tamamına yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “www.memurdansatilik.com ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “www.memurdansatilik.com ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. "www.memurdansatilik.com veri tabanı"nın işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "www.memurdansatilik.com ’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8 "www.memurdansatilik.com veri tabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ''www.memurdansatilik.com'' un yazılı rızası ve izni olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9 "www.memurdansatilik.com "da "Üye kişi"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "<www.memurdansatilik.com >"un, "<www.memurdansatilik.com >" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "<www.memurdansatilik.com >", "Üye kişi"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10 "Üye kişi " www.memurdansatilik.com  üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemleler ilgili olarak kural,önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi halinde doğacak tüm ihmal,dikkatsizlik ve kusurlarından dolayı diğer ''Üye kişi"lerin, "<www.memurdansatilik.com >"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 "www.memurdansatilik.com "un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 "<www.memurdansatilik.com >", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "www.memurdansatilik.com'',  ''Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesinde ile belirtilen hükümler saklı kalmak şartı ile gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmez. “www.memurdansatilik.com ” dilediği zama herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 "www.memurdansatilik.com ", da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye kişi"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "<www.memurdansatilik.com >" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. "<www.memurdansatilik.com >", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir. "<www.memurdansatilik.com >", hacklere-dış sanal saldırılara maruz kalması hallerinde doğan ve doğacak olan zararlar dolayısıyla hiç bir sorumluluk kabul etmemekte ve bunu üye kişiye bu sözleşme vasıtasıyla bildirmektedir."Üye kişi"ler, "<www.memurdansatilik.com >"un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. "<www.memurdansatilik.com >" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğünde "<www.memurdansatilik.com >" tarafından yapabilir. "<www.memurdansatilik.com >" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıların kendisine aittir.

5.2.3 "www.memurdansatilik.com " üzerinden, "www.memurdansatilik.com un kendi kontrolünde olmayan "üye kişi"ler,  başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye kişi"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "www.memurdansatilik.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "<www.memurdansatilik.com >" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "<www.memurdansatilik.com >"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 "www.memurdansatilik.com ",da yer alan "Üye kişi"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye kişi" bilgilerini, "Üye kişi"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5 "www.memurdansatilik.com ", un işleyişine,amaına,işleyiş sistemine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına,toplumun genel kabul görmüş örf-adetlerine  aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman denetleyebilir,istediği zaman ve şekilde kullanım ve erişimden kaldırabilir; "www.memurdansatilik.com " bu mesaj ve içeriği sisteme dahil eden "Üye kişi"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan derhal son verebilir.

5.2.6 "www.memurdansatilik.com ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında faaliyet göstermektedir.

"www.memurdansatilik.com "da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "www.memurdansatilik.com  Hizmet"leri  "Üye kişi"  "<www.memurdansatilik.com >" tarafından verilen,verilecek olan hizmetlerin temel amaçları;

 • “Üye kişi"lerin tasarruf yetkisi hukuken kendilerinde olan mal ve hizmetleri kendi belirleyeekleri bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye kişi"nin "www.memurdansatilik.com   Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "site" üzerinden "Üye kişi"nin kendi seçtiği şekilde ilan etmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılmasıdır.“ www.memurdansatilik.com ” üye kişiler arasında iletişim sağlama aracı görevi görmekte ve herhangi bir hesaba para yatırılması, ödeme alınması, ödemelerin iletilmesi v.s. konularına müdahil olmamaktadır.
 • 6 "www.memurdansatilik.com " İlan Hizmetleri
 • 6.1 "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı>" üzerinden "<www.memurdansatilik.com >"ın kullandığı "İlan Programları"na göre "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı" kapsamındaki arayüzleri kullanarak ilanlarını oluşturacak ve www.memurdansatilik.com Veritabanı’na aktaracaktır.
 • 6.1.1 "www.memurdansatilik.com ", "İlan Program"ları "<www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı>" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye kişi"nin seçimine sunmayı ve "Üye kişi"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye kişi"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "<www.memurdansatilik.com Üyelik Hesabı>" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye kişi"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. “www.memurdansatilik.com ” işbu sözleşme dahilindeki hizmeti yerine getirirken çerezler (cookies) kullanmaktadır.“Üye kişi” işbu sözleşme ile çerez kullanımı kabul ve beyan etmektedir.
 • 6.1.2 "www.memurdansatilik.com ", "Üye kişi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "<www.memurdansatilik.com >"da yayınlanmasını kabul edecek veya reddedecektir. "<www.memurdansatilik.com >", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “www.memurdansatilik.com ”de yayınlayacaktır.
 • 6.1.3 "www.memurdansatilik.com ", “site”de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, siyasi propaganda mahiyetinde olması,devlete veya devlet büyüklerine hakaret içermesi,başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “www.memurdansatilik.com ”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye kişi"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
 • 6.1.4 "www.memurdansatilik.com ", "Üye kişi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “www.memurdansatilik.com ” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye kişi", bu konuda "<www.memurdansatilik.com >"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
 • 6.1.5 "Üye kişi", "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.6 "Üye kişi", "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin,site sisteminde gönderilen mesajların,yayınlanan ilanların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.7 "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com ''da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, siyasi propaganda mahiyetinde olmayacağını,devlete veya devlet büyüklerine hakaret içermeyeceğini,başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşımayacağını >"<www.memurdansatilik.com >"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "<www.memurdansatilik.com >"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.8 "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com >"da yayınlattığı ilanlarda ilana konu olan mal,ürün v.s. hakkında doğru,gerçek ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye kişi"nin üzerinde hukuken tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlerde vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye kişi"ler için "<www.memurdansatilik.com >", "Üye kişi"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye kişi"liğini askıya alabilir, "Üye kişi"likten çıkarabilir, "Üye kişi"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
 • 6.1.9 "Üye kişi", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.10 "Üye kişi", kullandığı  "İlan Hizmeti"nde "<www.memurdansatilik.com >" tarafından belirtilen koşullar ve kurallar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri tam bir şekilde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.11 “Üye kişi”, kendisine ait ilanlarını "www.memurdansatilik.com  detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "www.memurdansatilik.com " üzerinden yayınlayabilir. Üye kişi’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması, belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • 6.1.12 "Üye kişi", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "<www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı>" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye kişi"likten çıkarılan, "Üye kişi"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar www.memurdansatilik.com 'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "<www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesabı>" açtığının, www.memurdansatilik.com  tarafından tespit edilmesi halinde; www.memurdansatilik.com ’un, bu kişinin tüm "www.memurdansatilik.com  Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
 • 7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
 • 7.1 '' www.memurdansatilik.com '' tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi www.memurdansatilik.com  tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde belirtilmektedirler. ilgili listede belirtilenler dışında "Üye kişi"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
 • 7.2 Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye kişi" tarafından '' www.memurdansatilik.com ''da  satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun www.memurdansatilik.com  tarafından tespit edilmesi halinde www.memurdansatilik.com ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye kişi"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
 • 7.3 "www.memurdansatilik.com " gerekli gördüğü durumlarda "Üye kişi"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye kişi" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye kişi", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak www.memurdansatilik.com şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, www.memurdansatilik.com '' u hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye kişi" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde www.memurdansatilik.com ’un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye kişi", "<www.memurdansatilik.com >"da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.
 • 8 Gizlilik Politikası
 • www.memurdansatilik.com , "site"den "Üye kişi"e ait olan bilgileri işbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası başlığı kapsamında kullanabilir. www.memurdansatilik.com  "Üye kişi"lere ait gizli bilgileri sadece Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşabilir veya kullanabilir.
 • 9. Diğer Hükümler
 • 9.1 Fikri Mülkiyet Hakları
 • Bu "site" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "site"nin (sınırlı olmamak kaydıyla www.memurdansatilik.com arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "<www.memurdansatilik.com >"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "<www.memurdansatilik.com >"a ait ve/veya "<www.memurdansatilik.com >" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye kişi"ler, "<www.memurdansatilik.com >" hizmetlerini, "<www.memurdansatilik.com >" bilgilerini ve "<www.memurdansatilik.com >"’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "<www.memurdansatilik.com >"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "site Kullanım Koşulları" dâhilinde "<www.memurdansatilik.com >" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "<www.memurdansatilik.com >"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 • İşbu "site Kullanım Koşulları" dâhilinde "www.memurdansatilik.com " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "www.memurdansatilik.com "; "www.memurdansatilik.com " hizmetleri, "www.memurdansatilik.com " bilgileri, "www.memurdansatilik.com " telif haklarına tabi çalışmaları, "www.memurdansatilik.com " ticari markaları, "www.memurdansatilik.com " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 • 9.2 Sözleşme Değişiklikleri
 • "www.memurdansatilik.com ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi dilediği herhangi bir zamanda '' www.memurdansatilik.com '' da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye kişi"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • 9.3 Mücbir Sebepler
 • Hukuken mücbir sebep sayılan bütün hallerde , "www.memurdansatilik.com '' işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "www.memurdansatilik.com " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "www.memurdansatilik.com "dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "www.memurdansatilik.com ''un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 • 9.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • 9.5 "www.memurdansatilik.com " Kayıtlarının Geçerliliği
 • "Üye kişi", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "<www.memurdansatilik.com >"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"www.memurdansatilik.com "u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 9.6 Yürürlük
 • İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye kişi"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

Scroll